fbpx
+570 207 216
dok@vsweb.pl

regulamin

Profesjonaliści od marketingu do Twojej dyspozycji

Regulamin sklepu internetowego VSweb

§1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.VSweb.pl/badania/ (zwany dalej: Sklep internetowy VSweb), jest prowadzony przez Myday Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 83-000, ul. Jana z Kolna 5 s10, NIP: 8481870775, REGON: 021545335. (zwaną dalej „VSweb”).
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1) adres pocztowy: ul. Jana z Kolna 5 s10, Pruszczu Gdańskim, 83-000;
  2) adres poczty elektronicznej: dok@vsweb.pl.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym VSweb niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego VSweb produktów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego VSWEB wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena produktu jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu VSweb, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego VSweb, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 4. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego VSweb produkty są zgodne z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, oferta może być ograniczona czasowo.
 6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym VSweb konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego VSweb mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

  § Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym VSWEB można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych wymaganych w formularzu zamówienia.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:

−  w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.

 1. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki w momencie otrzymania wpłaty na konto bankowe VSweb.

  §3 Płatność

 1. W sklepie VSWEB istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

1) przelew na konto bankowe,

 1. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu Przelewy24 (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta VSweb w serwisie Przelewy24.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto VSweb w serwisie Przelewy24 (w przypadku płatności przelewem na konto).

  §4 Dostawa

 1. Zamówione produkty są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostęp do informacji jest zabezpieczony hasłem.
 2. Czas realizacji jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych VSweb. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego VSweb. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Termin przekazania realizacji jest ustalany indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

  §5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie umowy z przedmiotem świadczenia wykonanym według specyfikacji konsumenta, Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest spersonalizowany produkt. (Art. 38 pkt. 3)
 2. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o  braku możliwości odstąpienia od zawartej umowy zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku zakupu produktu spersonalizowanego.

  §6 Reklamacje i zwroty

 1.  Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zamówioną usługę  w dowolnym terminie.
 1. W przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: dok@vsweb.pl. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 2. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 3. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu VSweb Sp. z o.o. jest Kierownik ds. Reklamacji.

  §7 Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego VSweb, a wyglądem produktu dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego VSweb produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym VSweb jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Myday Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 4. Myday Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane produkty, są przekazywane spółce DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy 24.
 5. Myday Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres mailowy.
 6. Myday Sp. z o.o. szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://sklep.VSweb.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 7. Myday Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostarczenia produktu pod wskazany przez Kupującego adres mailowy. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Myday Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego VSweb zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 10. Sklep internetowy VSweb (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://vsweb.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki Myday Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Jana z Kolna 5 s.10.